Certificates and awards      BUSINESS GROUP เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบัญชีที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา กิจการของเราได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2540 โดยการบริหารงานของ นายสมชาย เลิศวรรัตนวรกุล มีสำนักงานบัญชีภายใต้การดูแล ได้แก่ สำนักงานบัญชีรัตนการบัญชีและสำนักงานบัญชีบิซิเนสกรุ๊ป สำนักงานของเรายังได้รับเกียรติให้เป็น “สำนักงานบัญชีตัวแทน” ซึ่งเป็นหนึ่ง ในสามของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรอีกด้วย       สำนักงานบัญชีตัวแทน คือ สำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดๆ โดยสำนักงานบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดตามประกาศกรมสรรพากร