Services

 

บริการ work & visa


      บิซิเนสกรุ๊ปเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย เปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติทุกประเภท ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 15 ปี มีทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และการดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้ บิซิเนสกรุ๊ปเป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวต่างชาติ และบริษัทชั้นนำด้วยดีตลอดมา

 

เพิ่มเพื่อนกับ BUSINESS GROUP

 

 

 

Business Group phuket

 

 

 


 

บริการด้าน WORKPERMIT (WP) และ VISA มีดังนี้ 

   yesบริการทำ WORK PERMIT

• การขอใบอนุญาตทำงาน

        ภายใต้กฎหมายไทย ชาวต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงานเพื่อทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

• การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

• การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตทำงาน

• การยกเลิกใบอนุญาตทำงาน

   yesบริการทำ VISA สำหรับต่างชาติเข้ามาในไทย

• วีซ่าชั่วคราว “B”

      ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าภายใต้ประเภท Non-Immigrant Visa Category “B” (วีซ่าธุรกิจ)

• วีซ่าชั่วคราว “O” (อื่นๆ)

      คนต่างด้าวที่จำเป็นต้องขอเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบการอื่น ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

      - การติดตามคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามมาตราที่กฎหมายกำหนดในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร

      - จัดหาหรือรับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีสัญชาติไทย

• วีซ่าชั่วคราว “O-A” หรือวีซ่าเกษียณอายุ

      วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทยมีให้สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หากคุณตัดสินใจที่จะเกษียณอายุในประเทศไทย สามารถปรึกษาเราได้ตลอดเวลา

• วีซ่าชั่วคราว "ED" (การศึกษา)

      การตรวจลงตราประเภทนี้ออกให้แก่ผู้ยื่นคำร้องที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อศึกษา ทัศนศึกษา เข้าร่วมโครงการ สัมมนา หรือโครงการฝึกงาน เป็นต้น

• การต่ออายุวีซ่าชั่วคราว

• การขออนุญาตกลับเข้ามาในประเทศ

• รายงาน 90 วัน


 

                                                                                                  สนใจ โทร. 083 691 7111 

เพิ่มเพื่อนกับ BUSINESS GROUP

 

 

 

Business Group phuket