News & Knowledge


 

ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ


ต้องมีระบบบัญชีที่ดี มีเอกสารการรับเงินจ่ายเงิน สต็อกสินค้า ส่งสินค้าให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ประมวลรัษฎากร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดสำหรับการเข้าตรวจสอบของสรรพากร

Date : 15 March 2019


แจกอั่งเปาพนักงานต้องจ่ายภาษีหรือเปล่า


ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีหากไม่เกิน 20 ล้านบาท หากอั่งเปาที่ได้รับมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท จะต้องนำเงินส่วนที่เกินจาก 20 ล้านบาทแรกมาคำนวณภาษีในอัตรา 5% ได้รับจากคนรู้จักตามประเพณี

Date : 15 March 2019


ภาษีซื้อของ "รถยนต์"


รถยนต์โดยสาร หรือ รถยนต์กระบะ สามารถขอคืนภาษีซื้อจากการซื้อ เช่า เช่าซื้อรถยนต์ได้ สามารถขอคืนภาษีซื้อบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ได้ เช่น ค่าซ่อม ค่าน้ำมัน เป็นต้น รถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อจากการซื้อ เช่า รถยนต์โดยสาร หรือ รถยนต์กระบะ สามารถขอคืนภาษีซื้อจากการซื้อ เช่า เช่าซื้อรถยนต์ได้ สามารถขอคืนภาษีซื้อบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ได้ เช่น ค่าซ่อม ค่าน้ำมัน เป็นต้น รถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อจากการซื้อ เช่า

Date : 15 March 2019