News & Knowledge

 
แจกอั่งเปาพนักงานต้องจ่ายภาษีหรือเปล่า

แจกอั่งเปาพนักงานต้องจ่ายภาษีหรือเปล่าDate : 15 March 2019

ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีหากไม่เกิน 20 ล้านบาท หากอั่งเปาที่ได้รับมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท จะต้องนำเงินส่วนที่เกินจาก 20 ล้านบาทแรกมาคำนวณภาษีในอัตรา 5% ได้รับจากคนรู้จักตามประเพณี