Services

 

บริการบัญชี


      บริษัทให้บริการการจัดทำบัญชีและภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีตรงเวลาและลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากรโดยมีทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์

 

รับทำบัญชีภูเก็ต ทำบัญชี ลดค่าทำบัญชี 50% มากถึง 6 เดือนสำหรับบริษัทจดใหม่และลูกค้าใหม่ วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2563


 

สนในบริการด้านบัญชี

กดเลย  บริการทำบัญชีรายเดือน/รายปี

กดเลย  บริการวางระบบบัญชี

กดเลย  บริการจัดหาผู้สอบบัญชี    

 

เพิ่มเพื่อนกับ BUSINESS GROUP


 

บริการจัดทำบัญชีรายเดือน/รายปี


1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

2. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชี แยกประเภท และ รายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากร กำหนดโดยมีขอบเขตงานบริการในการยื่นภาษีแบบต่างๆดังต่อไปนี้

 

ขอบเขตงานบริการด้านการยื่นแบบภาษี

   -จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)

   -จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)

   -จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)

   -จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภ.พ.30)

   -จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

   -จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)

   -จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบ.ช.3)

   -จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)

 

3. บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับซึ่งสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้

4. จัดทำปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

5. เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

<กลับ
เพิ่มเพื่อนกับ BUSINESS GROUPบริการวางระบบบัญชี


      จากการที่บริษัทได้มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี, วางแผนภาษีอากรในหลายประเภทธุรกิจ จึงมีความชำนาญในการวางระบบบัญชีให้กับกิจการพร้อมให้คำแนะนำระบบบัญชีผังทางเดินเอกสารรวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี ตลอดจนการแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับกิจการ, การวางแผนต้นทุนและการวางแผนการผลิตจะทำให้กิจการกำหนดราคาขายสินค้าและควบคุมต้นทุนได้อย่างแม่นยำ บริษัทยินดีให้บริการกับทุกขนาดธุรกิจเพื่อผลทางด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

<กลับ

เพิ่มเพื่อนกับ BUSINESS GROUPบริการจัดหาผู้สอบบัญชี


      บริการจัดหาผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถ สำหรับค่าบริการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทท่าน โดยเราจะคำนวณค่าบริการตรวจสอบบัญชีจากปริมาณพนักงานที่ใช้ในการตรวจสอบ และระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 8,000 บาท (สำหรับงบการเงินเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี)

<กลับเพิ่มเพื่อนกับ BUSINESS GROUP