News & Knowledge

 
ภาษีซื้อของ

ภาษีซื้อของ "รถยนต์"Date : 15 March 2019

รถยนต์โดยสาร หรือ รถยนต์กระบะ
 สามารถขอคืนภาษีซื้อจากการซื้อ เช่า เช่าซื้อรถยนต์ได้
 สามารถขอคืนภาษีซื้อบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ได้ เช่น ค่าซ่อม ค่าน้ำมัน เป็นต้น


รถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง
 ไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อจากการซื้อ เช่า เช่าซื้อรถยนต์ได้ ต้องรวบเป็นต้นทุนของตัวรถยนต์
 ไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ได้ เช่น ค่าซ่อม ค่าน้ำมัน เป็นต้น