News & Knowledge

 
หลักเกณฑ์ที่ทำให้การขออนุญาตทำงานในไทยสำหรับต่างชาติง่ายขึ้น

หลักเกณฑ์ที่ทำให้การขออนุญาตทำงานในไทยสำหรับต่างชาติง่ายขึ้นDate : 01 May 2020

1 ต้องมีบริษัทรองรับการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานและบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ต่อ คนต่างชาติหนึ่งคน

2 คนต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม

3 ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ต้องห้าม และบริษัทต้องมีเหตุผลจำเป็นในการว่าจ้าง (บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522)

4 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว