News & Knowledge

 
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าปรับอาญา ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้า

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าปรับอาญา ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าDate : 31 July 2020

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ค่าปรับอาญา

 

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภพ.30) 

กำหนดการยื่นแบบ ภพ.30 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

     1. ค่าปรับอาญา (กรณีไม่เคยยื่น ภพ. 30 มาก่อน)

เกินกำหนดเวลา/วัน ค่าปรับ/บาท
0-7 300
>7 500

 

     2. เงินเพิ่ม

กรณีมีภาษีที่ต้องชำระ

คิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น

(เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

กรณีไม่มีภาษีที่ต้องชำระ ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จะเสียแต่ค่าปรับอาญากรณีไม่ยื่นแบบเท่านั้น

 

     3. เบี้ยปรับ การเสียค่าเบี้ยปรับแบ่งได้ 2 กรณี

          กรณียื่นเพิ่มเติม (มีการยื่นแบบปกติมาก่อนถึงจะยื่นเพิ่มเติมได้)

ถ้าชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2%
ถ้าชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5%
ถ้าชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10%
ถ้าชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20%

*หมายเหตุ : ถ้ามีภาษีซื้อที่ลืมยื่นไม่สามารถนำมาหักออกได้นะคะ แต่สามารถนำมาขอคืนภาษีได้ตามปกติ ที่จริงไม่ต้องยื่นเพิ่มเติมก็ได้เพราะเราสามารถนำมายื่นขอคืนได้ในเดือนถัดไปอยู่แล้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

 

          กรณีไม่เคยยื่นแบบมาก่อน (ลืมยื่นหรือมีเงินไม่พอจ่ายก็เลยไม่ยื่น)

ถ้าชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2% x 2 เท่า

ถ้าชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5% x 2 เท่า

ถ้าชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10% x 2 เท่า
ถ้าชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20% x 2 เท่า

*หมายเหตุ : ถ้าไม่มีภาษีต้องชำระก็ไม่เสียค่าเบี้ยปรับ แต่ยังคงต้องเสียค่าปรับอาญากรณีไม่ยื่นแบบ 500 บาท

 

     4. การนับวัน (กรณียื่นแบบเพิ่มเติมและไม่ได้ยื่นแบบ)

         ให้นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเดือนก่อน (หรือวันสุดท้ายของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งอาจจะไม่ใช่วันที่ 15 ก็ได้ กรณีที่วันที่ 15 ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ วันสุดท้ายของการยื่นแบบก็จะเป็นวันที่ 17

ตัวอย่างเช่น ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นแบบตรงกับวันที่ 15 ของเดือนก่อนและเป็นเดือนที่มีวัน 31 วัน วันครบกำหนดชำระภาษี ถ้าต้องการชำระภายใน 30 วัน จะตรงกับวันที่ 14 ของเดือนถัดไป และถ้าวันที่ 14 ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ ก็ต้องไปชำระก่อน คือชำระในวันที่ 13 ถ้าไปชำระหลังวันที่ 14 จำนวนวันก็จะเกิน 30 วัน ซึ่งจะทำให้ค่าเบี้ยปรับที่ต้องเสีย ขยับจาก 5% ไปเป็น 10% แทน

         อีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นแบบตรงกับวันที่ 17 (บังเอิญเดือนก่อนวันที่ 15 ตรงกับวันเสาร์ ทำให้ตเลื่อนมาจ่ายวันจันทร์แทน) และเป็นเดือนที่มีวัน 30 วัน ถ้าชำระภายใน 30 วัน จะต้องชำระภายในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป

 

*หมายเหตุ วันหยุดให้ดูที่วันหยุดราชการ ก็คือสรรพากรหยุด การนับวันถึงจะเลื่อนออกไป


 

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90 ภงด.91)

กรณียื่นแบบ ภงด.90 ภงด.91 เกินกำหนดเวลา

     ค่าปรับอาญา  กรณียื่นภายใน 7 วัน ปรับ 100 บาท หากเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท

    เงินเพิ่ม           อีกในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)


 

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ภาษีเงินนิติบุคคล 

กรณียื่นแบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 เกินกำหนดเวลา

     ค่าปรับอาญา  กรณียื่นภายใน 7 วัน ปรับ 100 บาท หากเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท

    เงินเพิ่ม           อีกในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) กรณีไม่มีภาษีต้องเสียก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จ่ายแต่ค่าปรับอาญาเท่านั้น

กรณียื่นแบบ ภงด.50 เกินกำหนดเวลา

     ค่าปรับอาญา  กรณียื่นภายใน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท หากเกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท

    เงินเพิ่ม           อีกในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) กรณีไม่มีภาษีต้องเสียก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จ่ายแต่ค่าปรับอาญาเท่านั้น

 


 

ค่าปรับเกี่ยวกับงบการเงิน

 

ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าที่กรมสรรพากร

     การยื่นงบการเงินล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน ค่าปรับจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ ในส่วนของกรมสรรพากร กับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ลองมาดูในส่วนของกรมสรรพากรกันก่อน คุณต้องเสียค่าปรับอาญายื่นแบบเกินกำหนดเวลาไม่เกิน 2,000 บาท

คำว่า "ไม่เกิน 2,000 บาท" แต่แนวปฏิบัติของสรรพากรจะเรียกเก็บค่าปรับ 1,000 บาท สำหรับแบบที่ยื่นเกินกำหนดเวลา แต่ไม่เกิน 7 วัน หากเกิน 7 วัน ค่าปรับจะอยู่ที่ 2,000 บาท และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) ถ้าคุณไม่มีภาษีต้องชำระก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

 

ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าที่กระทรวงพาณิชย์ (DBD)

     ของกระทรวงพาณิชย์ อิงจากตารางค่าปรับด้านล่าง การจ่ายค่าปรับให้ดูในเรื่องของระยะเวลา เช่น ถ้าคุณยื่นล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน ค่าปรับจะอยู่ที่ 1,200 บาท โดยจ่ายค่าปรับในนามบริษัท 600 บาท และจ่ายค่าปรับในนามกรรมการอีก 600 บาท

 

ตารางอัตราค่าปรับสำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นต้นไป

อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน

ลำดับที่

ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/

หุ้นส่วนผู้จัดการ

รวม
1 ทุกประเภท ยกเว้นกิจการร่วมค้า 600 600 1,200
2 กิจการร่วมค้า 600 - 600

 

อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้ามากกว่า 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน

ลำดับที่

ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/

หุ้นส่วนผู้จัดการ

รวม
1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 1,200 1,200 2,400
2 บริษัทจำกัด 2,400 2,400 4,800
3 นิติบุคคลต่างประเทศ 6,000 6,000 12,000
4 กิจการร่วมค้า 6,000 - 6,000
5 บริษัทมหาชนจำกัด 12,000 12,000 24,000

 

อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้ามากกว่า 4 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน

ลำดับที่

ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/

หุ้นส่วนผู้จัดการ

รวม
1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 2,400 2,400 4,800
2 บริษัทจำกัด 4,800 4,800 9,600
3 นิติบุคคลต่างประเทศ 12,000 12,000 24,000
4 กิจการร่วมค้า 12,000 - 12,000
5 บริษัทมหาชนจำกัด 24,000 24,000 48,000

 

อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้ามากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป หรือไม่ยื่นงบการเงิน

ลำดับที่

ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/

หุ้นส่วนผู้จัดการ

รวม
1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 3,600 3,600 7,200
2 บริษัทจำกัด 6,000 6,000 12,000
3 นิติบุคคลต่างประเทศ 18,000 18,000 36,000
4 กิจการร่วมค้า 18,000 - 12,000
5 บริษัทมหาชนจำกัด 36,000 36,000 72,000